[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
facebook

  
การปกครองและประชากร  
 

2.1 เขตการปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอโนนแดง

                   -  เทศบาลตำบล  จำนวน  2  แห่ง   คือ 1.  เทศบาลตำบลโนนแดง  2.  เทศบาลตำบลวังหิน 
                   -  องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  4  แห่ง   คือ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง    2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร   4. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง

ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

                   -  ประชากรทั้งสิ้น  4,293  คน  แยกเป็นชาย   2,042  คน    หญิง  2,251  คน
                   -  ความหนาแน่นเฉลี่ย  87.61 คน/ตารางกิโลเมตร และมีขนาดครัวเรือนทั้งสิ้น 1,042 ครัวเรือน  
(4,293 คน ÷  49  ตร.กม.) 
ตำบลโนนแดงเป็น  1  ใน  4  ตำบล  ในเขตอำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่ติดอยู่กับท้องถิ่นใกล้เคียง 5  ส่วน  คือ  เทศบาลตำบลโนนแดง  , เทศบลตำบลวังหิน , ตำบลสำพะเนียง , ตำบลโนนตาเถร,ตำบลดอนยาวใหญ่  ดังนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง
                   ทิศใต้              ติดต่อกับ         อำเภอคง , อำเภอพิมาย
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลสำพะเนียง  อำเภอโนนแดง
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง
                   เนื้อที่        ตำบลโนนแดง  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประมาณ   30,625  ไร่   หรือ  49  ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครอง     โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้
 

จำนวนเนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบล  แยกเป็นรายหมู่บ้าน

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ อันดับ
2

บ้านตะเภาหนุน

4,070 3
5 บ้านดอนตะหนิน 1,725 8
6 บ้านดอนตัดเรือ 5,450 1
7 บ้านระหันค่าย 2,879 7
8 บ้านหนองบง 4,890 2
9 บ้านจาบ 3,627 6
14 บ้านหนองตาโล 3,704 5
16 บ้านหนองมน 4,033 4
17 บ้านไทยสามัคคี 1,561 9
รวม 31,939 ไร่
 

2.2 การเลือกตั้ง
   (ก.)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง                     
รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง      ประกอบด้วย   (อายุ ณ  พฤษภาคม  2562)
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อายุ
ระดับการศึกษา
1 นายไพโรจน์  พัฒนเดชากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 69 ปริญญาตรี
2 นายประกอบ  ระวังโค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 53 ม.6
3 นายประสาร  แข็งขัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 53 ม. 6
4 นายอนุสอน  ประจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 51 ม. 3
(ข.) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่  12  ตุลาคม 2556
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อายุ
(ณ พ.ค.62)
ระดับการศึกษา
1 นายเฉลิม  พรมชาติ  (ส.อบต. ม.8)  ประธานสภา อบต. โนนแดง 69 ม. 6
3 นายจำลอง  กลิ่นเพ็ชร (ส.อบต. ม.9) รองประธานสภา  อบต. โนนแดง 55 ม. 6
3 นางละเอียด  เกลากลาง  (ส.อบต. ม.5) เลขานุการสภา  อบต. โนนแดง 47 ม. 3
4 นายพิชัย  กรวยกระโทก สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  2 62 ป. 4
5 นายวิจักร  เทินสระเกษ สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  2 52 ป. 6
6 นางสาวขวัญใจ  ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  6 45 ม.6
7 นางศิริพร  นวนโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  6 52 ม. 6
8 นายอุทัย   กองนามน สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  7 50 ป.6
9 นางสมนึก  บอบสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  7 51 ม.3
10 นายสมชาย  ด่านลำมะจาก สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  8 47 ป. 6
11 นายบุญโฮม  มูลอ่อน สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  14 63 ม. 6
12 นายสวง  ช่างเกรียน สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  16 49 ป. 6
13 นางนวลยงค์  จันดาโครต  สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  16 39 ม.6
14 นายราศรี  นานอก สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  17 50 ม.6
15 นายสมศักดิ์  เซียนพุดซา สมาชิกสภา อบต. โนนแดง  หมู่ที่  17 42 ป.6
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  12  ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนตำบลโนนแดง          3,061     คน
                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         2,360     คน
                     คิดเป็นร้อยละ  77.10 
3. ประชากร
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 
หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
0 โนนแดง 1 75 78 156
2 บ้านตะเภาหนุน 124 249 296 545
5 บ้านดอนตะหนิน 61 121 136 257
6 บ้านดอนตัดเรือ 142 276 318 594
7 บ้านระหันค่าย 129 277 296 573
8 บ้านหนองบง 238 424 461 885
9 บ้านจาบ 121 212 238 450
14 บ้านหนองตาโล 96 208 212 420
16 บ้านหนองมน 40 89 94 183
17 บ้านไทยสามัคคี 90 111 122 233
รวม 1,042 2,042 2,251 4,293