[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
facebook

  
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง    ดังนี้
-  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       70  ของจำนวนประชากรทั้งหมด        
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       13  ของจำนวนประชากรทั้งหมด      
-  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        8  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ        9  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
 
6.2 การประมง
                    (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)    
6.3 การปศุศัตว์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้
โค       1,000   ตัว         กระบือ  90   ตัว                  สุกร     250    ตัว
เป็ด     600     ตัว         ไก่        1,000   ตัว             อื่นๆ     500   ตัว
6.4 การบริการ
โรงแรม                     0        แห่ง
ร้านอาหาร                 0        แห่ง
โรงภาพยนตร์              0        แห่ง
ร้านเกมส์                   0          แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 
6.6 อุตสาหกรรม
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   2   แห่ง  (ม.6 , ม.17)
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
                      ธนาคาร            0     แห่ง                 สถานีบริการน้ำมัน   4   แห่ง  (ม.9 , ม.14 , ม.17)
บริษัท               0     แห่ง                 ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  0  แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด    0     แห่ง                 ตลาดสด        0        แห่ง
          ร้านค้าชุมชน         2   แห่ง  (ม.6 , ม.7)
          ร้านค้า                28    แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต        0      แห่ง
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  0  กลุ่ม

6.8 แรงงาน
                    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้