[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
facebook

  
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
5.1  การคมนาคมขนส่ง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  72 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 85  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้
                        (1)  การคมนาคม  การจราจร
              เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
1.1)   การคมนาคมของตำบลโนนแดง มีถนนสายหลัก คือ 
        ถนนเจนจบทิศทางหลวงหมายเลข   207
ถนนในหมู่บ้านในตำบล
1.ถนนคอนกรีต  จำนวน  60  สาย  คิดเป็นระยะทาง  7,000  กิโลเมตร  สภาพใช้งานได้ดี
2.ถนนลูกรัง  จำนวน  10  สาย คิดเป็นระยะทาง  2,700  กิโลเมตร  สภาพใช้งานได้ดี
3.ถนนดิน  จำนวน  39  สาย  คิดเป็นระยะทางพื้นที่  137,680  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี
4.ถนนหินคลุก  จำนวน  15 สาย  คิดเป็นพื้นที่  26,844.5 ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี
5.ถนนลาดยาง  จำนวน  2  เส้น  คิดเป็นระยะทาง 5.700  กิโลเมตร  สภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ       
1.2)  สะพาน    จำนวน   1    สะพาน
                             1.3)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย
                                      -  รถโดยสารประจำทาง   สายอำเภอประทาย – จังหวัดนคราชสีมา
                                      -  รถโดยสารประจำทาง   สายอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย - จังหวัดนคราชสีมา
                                      -  รถโดยสารประจำทาง   สายพนมไพร – กรุงเทพมหานคร
                                      -  รถโดยสารประจำทาง   สายมุกดาหาร – กรุงเทพมหานคร 
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้
(1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,014   หลังคาเรือน
                    (2)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   50  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
5.3 การประปา
การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปามีวัชพืชเยอะทำให้เกิดการตกตะกอนของน้ำ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้หมู่บ้านได้ได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้
(1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    1,014          หลังคาเรือน
(2)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  2  แห่ง
(3)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    1,000 – 1,500   ลบ.ม.  ต่อวัน
(4)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
                              ลำห้วยเจียบ      (   /    )   บ้านระหันค่าย  หมู่ที่  7       
                             หนองกรด        (   /    )   บ้านจาบ  หมู่ที่  9    
                              แหล่งน้ำใต้ดิน    (   -    ) 
5.4 โทรศัพท์
                     (1)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่   จำนวน       0    ตู้  (ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ)
 (2)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                   ที่การไปรษณีย์โทรเลข   ใช้ร่วมในเขตเทศบาล  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์