[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
facebook

  
ลักษณะภูมิประเทศ   
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
                   ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60%  เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 35 %  และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%  มี 3 ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)
          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  41  องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  15 องศา    
1.4 ลักษณะของดิน
                    ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %    
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
                    มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  5  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

            แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -  ลำสะแทด                         จำนวน   1  แห่ง
          -  ลำห้วยเจียบ                       จำนวน   1  แห่ง
-  บึงระหอก                         จำนวน   1  แห่ง
            - หนองน้ำ                           จำนวน  7  แห่ง                                                                         
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          -  ฝาย  จำนวน  3  แห่ง                                        -  บ่อน้ำตื้น  จำนวน  5  แห่ง
          -  ประปา  จำนวน  2   แห่ง                                    - บ่อโยก  จำนวน  2  แห่ง                            - คลอง  จำนวน  2  แห่ง (คลองหนองม่วง , คลองหัวลิง) 
1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้
                     ที่สาธารณะในตำบล   ประกอบด้วย
                   - โนนชาด  (ม.7)
                   - โนนวัด  (ม.7)
                   - โนนขาม (ม.7)
                   - ป่าสาธารณะหนองแฝก (ม.17)
              ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีป่าไม้  และมีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ