[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง :: อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนา อบต.
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
facebook

  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ   
 

วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ใช้หลักคิดธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”
 
พันธกิจ
(1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร                       
(2)  ด้านการเฝ้าระวังโรค  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.                                    
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
(5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
(8)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
                   (9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส
                   (12)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ
(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ                    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
                   (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
                   (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
                   (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
 (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม